PHOTO GALLERY: FSU vs. MSU (men’s basketball)

11/9/15

IMG_8880
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_9091
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_9093
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8988
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8957
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8947
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8975
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_9008
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_9045
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8933
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8974
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_9099
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8972
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
IMG_8889
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor
Photo by: Marshall Scheldt | Sports Editor